Pages circuit

Jun 25, 2011

TDA2005

                          TDA2005 Audio Power Amplifier                                                              
                                                                             2 x 10WStereo Amplifier TDA2005S      
මෙය බහුලවම බාවිතා  කරණුලබන්නෙ කාර්කැසට් සදහාය 01 රුපය  class AB ඝනයෙ stereo audio power amplifierකි මෙහි සංක්‍යා   පාරාෂය15 Hz සිට 50 kHz, –3 dB දක්වය      output 2x10W Stereo tda 2005 IC  [mono] විදියටද සකසා ගතහැක 02රැපය         මෙහිදි පිටවන WATT පුරමානය 20Wකි    මෙවැනි පරිපථ 2ක් තනාගැනිමෙන්W40ක් ල  බාගත හැක          මෙසදහා පෙර  වර්ධඛයක් [preamp]හාTone Control  පද්දතියක් සම්බන්දකරගැනිමෙන් උසස් ශබ්ද රටාවක් ලබාගතහැක    preamp   පිලිබදව මෙතනින් බලන්න.මෙමපරිපථ යට අවශ්‍යය pcb රටාව 03.04රැපය  උපකරණ සම්බන්ද වියයුතු අකාරය 06රැපයෙ දක්ව අැත  power supply සදහා  12Vdc2A ලබාදිය යුතුඅතර උපරිම 18vdc3.5A දක්වා මෙම පරිපථය මිලදි ගැනිමටද පුලුවන්       නමුත් ඹබවිසින්ම මෙය තනා ගැනිමෙන් ඹබගෙ දැනුම වර්ධණය කරගත හැකි අතර ඔබේ හැකියාවෙන් ගොන නිර්මාණ ඔබේ අවශ්‍යතාවයන්ට යොදා ගන්නා විට  ඹබ ලබනසතුට ඉමහත්ය           මෙය ඉතා අඩුමුදලකින් තනාගතහැක ඹබට යම් ගැටලුවක්ත්නම් comment එකක් දාන්න.


                                
                                          
                                                                                                             

01රැපය  2 x 10W Stereo Amplifier 
07රැපය  2 x 20W Stereo Amplifier 
  
 
        
Technical data:
Input Voltage                           8 - 18Vdc (15 - 30 VA minimum)

Current Consumption               1 to 2 Amp
 Output Type                          >8 W RMS / channel, 2 ohm load, 16V DC supply
                                              > 6W RMS / channel, 4 ohm load, 16V DC supply
Output impedance                     2 - 8 Ohms
S/N ratio                                 >80 dB
THD                                       < 0.1% @ 1W, 4 ohms
Freq. response                        ~ 15 Hz to 50 kHz, –3 dB
Gain                                       ~ 30 dB maximu
Input level                              ~ 150 mV for full output


20W Bridge Amplifier Circuit (GV=34dB)   
02රෑපය  20W Bridge Amplifier

       

                                            


05රෑපය
03රෑපය 20W mono pcb
04රෑපය  2 x 20WStereo pcb
06රෑපය                                      

Jun 23, 2011

Tone Control

   Tone Control with TDA1524A
This is a low noise and distortion pre-amplifier and tone control circuit in one module. Using a special IC TDA1524A, this simple circuit is easy to build and will

The stereo tone control circuit with IC, be the circuit diagram that use just IC number TDA1524A. It be pillar heart in the work which, be IC the integrated circuit diagram of Philip. It can use a part tone control or a part fines the sound bass, treble and balances get whole setly by can enlarge a signal gives the power can go up to arrive at 3 Vrms have 20 dB expansion rates and are guilty are crazy a little more 0.014% at 1 kHz frequency and that important. It be the circuit that build not difficult and a little equipment, Then suit old the education or be usable indoor or may apply outdoor work should get.
Work cycle It starts from the input power supply integrated into the 3 pin is the positive voltage and negative voltage to pin 8, which this circuit will have only R and C classes of devices to filter out frequencies in different area. A few can work then. When the signal from the sound source into the pin 15 of IC1, the INPUT signal is coupling through the C1 and C2 signals of each channel.
Left and the right, then the IC will amplify signals with C6 and C4 to control how often the Department Loudness which switch S1 is the option of the use of the region tone control or sector adjust bass Cape will have C5 and C3 act as frequency control with VR1-VR4 to adjust the Volume, Balance, Bass and Treble, respectively.
Then the signal was expanded and fine-tune frequency, and sends out the pin 8 and pin 11 of audio IC of each box will be R1 and R2 serve to decrease the signal appropriately
And signal coupling through C9 and C10, with R3 and R4 eliminate DC comes out of the ground out into the C11 and C12 will be made to eliminate the high frequencies from 70 kHz up to. To ground, and then sends the signal to the output signal and a voice came out crystal clear.
Related Links

Jun 21, 2011

sub woofer amplifier


මෙම පරිපතයෙ out put transistor 6කින් සමන් විතය මෙම transistor කිරියා කිරිමෙදි තදින් රත්වන බැවිඒසදහා hitsinc යෙදිය යුතුය
transistor Q8,Q9,Q11-2sc3856
transistor Q7,Q10,Q12-2sa1492
resistor R10,R11,-1W
resistor R16,R17,R18,R19,R20,R21-5W අනිත් සියලුම  ඒවා1 /2W
transistor හි බාහිර පෙනුම පහල රැපයෙ දැක්වෙ
තවත්විස්තර මෙතනින්   මෙහිD1,LED යකි මෙය කොලපාටින් පමනක්යොදන්න  පරිපථය කිරියාකරණ අවස්තවෙදි  LED ය මාරුකිරිමෙන් වලකින්න පරිපථය කිරියත්මකකර මල්ටි මිටරයෙන් output වොල්ටිය තාවය මැනබලන්නVoltage 0 තිබිය යුතුය  මෙම අගය බිංදුවට වඩා වැඩිඋවහොත් ඔබගේ වටිනා ස්පිකර් විනාෂවියහැක ඒමනිසා  voltage ඒක මැනබලා ස්පිකර් සම්බන්ද කිරිම වැදගත්වෙ‍.  
sub Woofer එකක් යනු ශබ්දයෙ තියන පහළ සංක්‍යාතය (10-200Hz) ශබ්ද පමණක් නිෂ්පාදනය කිරිමයි                                                           
                             
                                       8ohm                                4ohm

Voltage Gain 27dB 27dB   
Power (Continuous) 153W (240W)         240W (470W)                                                                                                                  
Peak Power - 10 ms 185W (250W)        344W (512W)                                                                        
Peak Power - 5 ms 185W (272W)       370W (540W)
Input Voltage 1.3V (2.0V) RMS       1.3V (2.0V) RMS
Noise *           -63dBV (ref. 1V) -        63dBV (ref. 1V)
S/N Ratio *          92dB                       92dB
Distortion         0.4%                        0.4%
Distortion (@ 4W) 0.04%          (1 Khz) 0.04% (1 Khz)
Distortion (@ 4W) 0.07%           (10 kHz) 0.07% (10 kHz)
Slew Rate > 3V/us >                      3V/us


                                                                                                                           
Power Supply
WARNING: Mains wiring must be performed by a qualified electrician - Do not attempt the power sunless suitably qualified. Faulty or incorrect mains wiring may result in death or serious injury.

The basic power supply is shown in Figure 2. It is completely conventional in all respects. Use a 40-0-40 V transformer, rated at 300VA for normal use. For maximum continuous power, a 50-0-50V (500VA or more) transformer will be needed. This will give a continuous power of about 450W, and peak power of over 500W is possible with a good transformer. Remember my warnings about using the amp in this way, and the need for the additional output transistors, big heatsink and fan.


 BR1   Bridge rectifiers should be 35A types
 capacitors  10,000uF

NOTE: It is essential that fuses are used for the power supply. While they will not stop the amp from failing (no fuse ever does), they will prevent catastrophic damage that would result from not protecting the circuit from over-current conditions. Fuses can be mounted in fuseholders or can be inline types. The latter are preferred, as the supply leads can be kept as short as possible. Access from outside the chassis is not needed - if the fuses blow, the amplifier is almost certainly damaged.
capacitors                                                      Bridge rectifiers          

මෙය sub woofer සදහාම නිපද උවකි